FORUM & BİLDİRİ / Forum Programı

Forum Konusu

Enerji Verimliliği

  • Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Mevcut Durumu ve Öngörüler,
  • Binalarda Enerji Verimliliği, Bütünleşik Tasarım Yaklaşımı ve Kentsel Dönüşüm
  • Enerji Verimli Teknolojiler, Ar-Ge Çalışmaları, Uygulanan Destekler ve Planlamalar
  • Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi
  • Enerji verimliliğinde Finansal Mekanizmalar, Uygulamalar ve İhtiyaçlar
  • Ulaşımda Enerji Verimliliği
  • Enerji Verimliliğinde Organize Sanayi Bölgelerinin Rolü
  • Yerinde Üretim, Lisanssız Uygulamalar ve Kaynak Verimliliği
  • Üniversitelerin, Büyükşehir Belediyelerinin ve Valiliklerin enerji verimliliği ile ilgili örnek teşkil edebilecek başarılı uygulamalarının paylaşılacağı ve konu ile ilgili bildirilerin sunulacağı yan etkinler düzenlenecektir.
  1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI

11-12 Ocak 2017

WOW Convention Center Yeşilköy / İstanbul

 

İÇERİK

Açılış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat ALBAYRAK’ın himayelerinde, teşrif etmeleri halinde davetli Sayın Bakanların ve kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılımları ile Forum ve Fuar açılışları yapılacak ve protokol davetlileri tarafından fuar alanındaki standlar ziyaret edilecektir.

Çağrılı Konuşmacılar

Yurtiçinden ve yurt dışından davet edilecek çağrılı konuşmacılar tarafından enerji kaynaklarının ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar ve teknolojiler konularında ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve gelecek öngörüleri ile ilgili en güncel bilgiler paylaşılacaktır.

Forum Oturum Konuları

Forum kısmındaki tüm oturumlarda, Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, 10. Kalkınma Planı ve Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı gibi üst politika belgelerinde enerji verimliliği konusunda yer alan hususlar, bunların uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve darboğazlar değerlendirilecek, tartışılacak ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

§  Yatay Konular

 

ü İdari ve Kurumsal Yapı: Enerji Verimliliği Koordinayon Kurulunda yer alan yer alan ve enerji verimliliği konusunda ulusal politikaların uygulanmasında aktif rol sahibi bakanlıkların üst yöneticilerinin veya en azından Kuruldaki temsilcilerinin yer alacağı bu oturumda her bir kuruluşun enerji verimliliği konusundaki misyonları ve faaliyetleri değerlendirilecek, sorunlar, darboğazlar ve bunların giderilmesine dair görüş ve öneriler ortaya konulacaktır. Ayrıca, kalkınma ajansları, yerel yönetimler, sektörel dernek ve birlikler, sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların da rolleri değerlendirilerek ve bunlardan daha etkin yararlanmanın yöntemleri tartışılacaktır.

 

ü Finansman: Kamu ve özel sektördeki enerji verimliliği çalışmalarının, projelerinin ve yatırımlarının finansmanı için mevcut imkanlar, mekanizmalar, sorunlar ve darboğazlar değerlendirilerek tartışılacak ve ilave model/mekanizma önerilerini de içeren çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

 

ü Teknoloji: Enerji verimli ürün ve teknolojilerin yurtiçinde imalatı için yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları ve sonuçları; bu doğrultuda sağlanan destekler ve yardımlar değerlendirilerek tartışılacak ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

§  Bina ve Yaşam Alanları: Ticari ve hizmet binaları binaları başta olmak üzere, binaların enerji performansını artırmak amacıyla proje, tasarım, inşaa ve işletme aşamalarında alınması gerekli tedbirler; çevre dostu, sürüdürülebilir binalara erişim için atılması gerekli adımlar; iyi uygulama örnekleri; bütünleşik tasarım yaklaşımının önemi ve binalarda enerji performansı için asgari gereksinimler değerlendirilerek tartışılacak ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

§  Sanayi: Mal üretimi yapılan tesis ve işletmelere yönelik tedbirler, teşvikler, enerji yönetimi gibi programlar; sektörel değerlendirmeler; mevcut uygulamalardaki sorunlar ve darboğazlar değerlendirilerek ihtiyaç analizleri yapılacak ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

§  Enerji: Yenilenebilir enerji başta olmak üzere, temiz ve çevre duyarlı enerji kaynaklarının durumu ve kullanımının yaygınlaşmasının önündeki engeller ve darboğazlar değerlendirilerek çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

§  Tarım: Tarımda enerji verimliliğinin artırılmasına dair mevcut düzenlemeler, Türkiye Traktör ve Biçerdöver Parkının Durumu ve Enerji Verimliliği Açısından Yenilenme Gereksinimleri, Türkiye Tarım Alet ve Makinaları Sektörünün Yapısı, Seralarda Enerji Verimliliği Açısından Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Tarımsal sulamada Enerji Verimliliği Sağlama Olanaklarına dair değerlendirmeler yapılacak ve iyileştirmeye dair çözüm önerileri ortaya konulacaktır.

 

Yan Etkinlikler

§  Tebliğ Sunumları

§  Firma, Ürün ve Hizmet Tanıtımları

§  Bilimsel ve Teknik Çalışmalar

§  En İyi Uygulamalar

§  Bilgi ve Deneyim Paylaşımları

§  Teknik Gezi ve Ziyaretler

§  Sosyal Etkinlikler

§  Söyleşiler

§  Eğitimler & Seminerler

Ödül Törenleri

2016 yılında sanayi kuruluşları arasında düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında (SENVER-17) dereceye giren proje sahibi endüstriyel işletmelere; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü veri tabanında kayıtlı işletmelerden enerji yoğunluğunun düşürülmesinde en başarılı endüstriyel işletmelere;  2016 yılında ilköğretim, orta öğretim ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, öykü ve proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri üst düzey devlet yetkilileri tarafından verilecektir.

Resepsiyon & Gala Yemeği

Düzenlenecek resepsiyon ve gala yemeği etkinlikleri ile sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve enerji verimliliği konusunda oluşturulmaya çalışılan ağın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Fuar & Sergi

§  Kayıt ve Kontrol Noktaları

§  Firma Standları

§  Yeni ve Yenilikçi Ürünler

§  Duyuru ve İlanlar

§  Başarılı Uygulamalar